_____________________________

وقتی سطح دانش و فرهنگ اغلب نمایندگان مجلس شورا و همچنین صاحبان قدرت پایین‌تر از سطح متوسط دانش و فرهنگ جامعه باشد، بر عهده‌ی همین طبقه‌ی متوسط فرهنگی هم هست تا نسبت به مسائل جاری مملکت دقیق‌تر و منصفانه‌تر نظر کند و بر کنار از تحقیر و کج منشی نقدهای خود را ارائه دهد. این فضای مجازی هم زمینه را تا حدودی فراهم کرده است. مهم نیست که دولتیان و کرسی نشینان و صاحبان قدرت چشمی بینا و گوشی شنوا داشته باشند یا نه، مهم این است که ما خود فهمی نسبتا درست‌تر و دقیق‌تر از شرایط بحرانی کنونی پیدا کنیم، به‌نظر می‌رسد بحران جدی است و راه برون رفت از این بحران شاید گم شده باشد.