جایی به نقل از بودا خوانده بودم که : "همچون کرگدن ، تنها سفر کن"

و بعد اندیشیده بودم که بودای کرکدن صفت هم کسی نمی تواند باشد جز اندیشه بیدار ما که بر خود استوار باشد.