اگر "سیاست" به همان معنای سنتی آن باشد که در سیاستنامه‌ی خواجه نظام الملک و اخلاق ناصری و امثالهم آمده، ما در ایران زندانی سیاسی نداریم. زیرا سیاست متعلق به سلطنت است و حکم راندن بر رعیت.