بودن و شدن،

درهم تنیده و همراهند
کسی روزهای خویش را، تکرار نمی‌کند.
هرکسی، ادامه‌ی خویش است.

همه چیز صبورانه، در کار دگرگونی است.
بودن

جوجه‌ی پرنده‌ای در پوسته را می‌ماند

 و شدن،


کوششی برای گذر از قالبِ اکنون