وقتی دل‌هاشان در هراس از هجوم حرامیان بود
                 و هر كسي سوداي نجات خويش به سر داشت                   

پرسيده بودند:
قبله از كدام سو است؟
تا نمازي بگزارند
تا شايد قادر مطلق رحمتي كند.
رسولشان انديشيده بود و
گفته بود:

خانه‌ي همسايه،
خانه‌هاي يكديگرتان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اشاره به داستان موسی و شبی سهمگین که قرار بود بنی اسرائیل از مصر هجرت کنند و بیم هجوم سربازان فرعون به خانه هاشان می رفت