چون جاودانگی میسر نیست، تلاش‌ها می‌کنیم و ترفندها به‌کار می‌بندیم تا پیش از رفتنمان خطی بر دیوارِ هستی نقش کنیم که:

این یادگار من است