بهار گذشت

تابستان هم به زودی خواهد رفت

در بهار و تابستانی دیگر آیا

زمین سایه‌های مرا به یاد خواهد آورد؟

      تابستان 1387 مشهد