پرسیده بود:

باران یا بهشت؟

کدام را دوست داری؟

گفت:  باران

پرسیده بود: چرا؟

گفت:

بهشت ویژه‌ی مؤمنان است، باران برای همگان

                                                                                            بهمن ماه 1388/مشهد

اقتباس از یک روایت تلمودی