چرخی بزن در کوچه‌های غربت شهر

 آوازی بخوان برای طلوع مهر

زمستان 1388 مشهد