ايمان، خانه‌‌اي امن و آرام نيست،

             رهايي از اضطراب است، براي خطر كردن

                                   رهايي از ترديد است، براي گام‌هاي تازه

                                                      ايمان، محصول آگاهي است

                                          و انتخاب جسورانه‌ي انسان

                                     براي عبور