نه بازگشتِ به گذشته امکان پذیر است

نه گسست از آن

نه می‌توانیم خودرا تکرار کنیم، نه تاریخ را

ادامه‌‌ی خود هستیم، ادامه‌ی تاریخ هستیم

آنچه بوده‌ایم و بوده است را

نقد می‌کنیم

بازخوانیِ تازه می‌کنیم

برای آفرینشِ امکان‌های تازه