شبي

 كه يگانه فرصت ديدار بود

 از همه چيز گفتيم و

هيچ نگفتيم

چندان كه شب گذشت

حالا در اين سال‌هاي غربت

بي حضور تو

مدام

نام تو مي‌خوانم

    خيال تو مي‌بافم

نقش تو مي‌بندم

--------------------------------------

مشهد: بيست و سوم شهريور 1388