.(در موسسه پژوهشی فردای پارس به تاریخ بیست و چهارم فروردین 1398) 

به‌گمان من، اسطوره‌ی آفرینش، در سایه‌سارِ  هوش عاطفی انسان شکفته می‌شود که با ساحتِ علمی بسیار متفاوت است. همچنینطرح نخستین گام‌های آفرینش، برای فهم "چگونگیِ" آفرینش نیست بلکه برای تفسیرِ "چراییِ" آن است. از این جهت در قالبِ استعاره و نماد و تمثیل ارائه شده و می‌شود. در این سخنرانی، پس از توضیحی کوتاه در مورد واژه‌ی "اسطوره" گذری کوتاه داشتم به اسطوره‌ی آفرینش در آیین‌های مزدایی و تاثیر آن در مسیحیت و برخی مضامین عرفانی

فایل صوتی: اشاره‌ای گذرا به اسطوره‌ی آفرینش

_____________________________________________________________