سه جلسه سخنرانی در مورد تصویر انسان از منظر دینی و قرآن

این سخنرانی‌ها حدود سال‌های 1381 به بعد در تهران، تالار کتابخانه‌ی حسینیه ارشاد ارائه شده است.

-----------------

جلسه‌ی اول: انسان در میانه دو حّد. پایی در قلمرو حیاتِ غریزی، و چشمی به سوی افق‌های بلندی که او را از زندگی جانوری جدا می‌کند. این جلسه با دکلمه‌ای از سوی آقای مسعود میری به عنوان مقدمه ارائه شده

فایل صوتی جلسه اول/ انسان در میانه دو حد حیوان و خدا

--------------------------

جلسه‌ی دوم: اشاره به مهمترین نام‌هایی که در تورات و قرآن برای ما آمده، که عبارتند از آدم، بشر، و انسان. و جایگاه و کارکردِ "نفس" و "قلب" در تعریف قرآن از انسان. همچنین اشاره‌ای به برخی تعریف‌های عرفانی در مورد "نفس" و غیبتِ نهاد "خرد" در کنار نهاد فقه و عرفان

فایل صوتی جلسه دوم/ نام‌های "آدم" ، بشر، و انسان. و قلب و نفس

---------------------------

جلسه‌ی سوم: آفرینش نورِ خرد و آگاهی، برای شناخت واقعیت. تا آدمی بتواند گزند و آسیب‌هایی واقعیت را بزداید. واقعیت همین است که هست، می‌تواند باطل باشد، دور زدنی بی حاصل و بی سر انجام باشد، و می‌تواند "به‌حق" باشد به این معنا که انسان گام به‌گام  واقعیتِ کنونیِ خود را به حقیقتی متعالی و بی گزند نزدیک کند

فایل صوتی جلسه سوم/ انسان در دور باطل، یا در راهی به سوی روشنایی

---------------------

_____________________________________________________________