سخنرانی در شب عاشورا به سال 1387 در مشهد

در این سخنرانی بحثی پی‌گیری شده است در مورد تلقی گذشتگان از تاریخ آفرینش و خدای نظام ارباب رعیتی، همچنین بحران باورهای سنتی در روزگار کنونی

فایل صوتی: تلقی گذشتگان از تاریخ و خدا

_____________________________________________________________