طرح چند صدایی در جامعه. این سخرانی در شب عاشورا یه سال 1388 در مشهد

 

 

فایل صوتی ضرورت چند صدایی

_____________________________________________________________