محمد رسول شايد مي‌خواست صحنه‌هاي پس از مرگ را هم مشاهده کند، خداوند چگونه پيکرهاي گم شده در خاک را دو باره باز آفريني مي‌کند؟ به روایت قرآن این پرسشي بود که اندیشه‌ي ابراهیم را هم را به چالش گرفته بود آنگاه که پرسیده بود: اي خداوند، مرا نشان بده که چگونه مردگان را زنده مي‌کنی؟

متن کامل: در مواجهه با مرگ،